shadowsocks的Tcp连接优化

增大打开的文件描述符

vi /etc/security/limits.conf 

添加这两行

* soft nofile 51200
* hard nofile 51200

然后, 在启动shadowsocks服务器之前,先设置ulimit

ulimit -n 51200 

打开内核参数

 • 快速重用端口和连接
 • 队列和缓冲区增加到最大
 • 为Tcp连接的延迟和高吞吐量选择最优算法

/etc/sysctl.conf

fs.file-max = 51200

net.core.rmem_max = 67108864 
net.core.wmem_max = 67108864 
net.core.netdev_max_backlog = 250000 
net.core.somaxconn = 4096

net.ipv4.tcp_syncookies = 1 
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 0 
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30 
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200 
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65000 
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192 
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000 
net.ipv4.tcp_fastopen = 3 
net.ipv4.tcp_mem = 25600 51200 102400 
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 67108864 
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 67108864 
net.ipv4.tcp_mtu_probing = 1 
net.ipv4.tcp_congestion_control = hybla 

重载配置文件

sysctl -p 

出售Shadowsocks帐号密码

10元一个月,无限流量,无限制,一年一百元
QQ:313566117
Email:huangyanxiong2013@gmail.com

你的欣赏是我最大的动力

Yanxiong Huang

My name is Yanxiong Huang. graduated from Nanyang middle school.Love Linux,familiar with Node.js,Docker,Serverless... and more Web technology.Contact Me:QQ 31356617;Email:huangaynxiong2013@gmail.com

guangzhou,china http://www.myfreax.com

乐在分享